Barca may mắn vì sở hữu Lionel Messi là thực sự đúng đắn